/分類瀏覽 / 法鼓山 智慧隨身書 越南文 /01 臨終關懷


Hai loại siêu độ cho người sống và người đã chết

Sự tôn nghiêm của sinh và tử

Phương pháp niệm Phật

Bài học cuối cùng của đời người

Lễ tang theo nghi thức Phật giáo

Vì sao phải làm Phật sự

Đối thoại trí tuệ về vượt qua sống và chết

分類瀏覽 查看更多